تحقیق دانش اموزی

مشخصات نظام اداری کارامد تحقیق کنید

مشخصات نظام اداری کارامد تحقیق کنید

 

راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد

در دنیا نظام‌های اداری مختلفی وجود دارد که نوع ساختاردهی این نظام‌ها و کم و کیف ارتباط اجزا و عناصر سازنده وفرایندهایشان با هم متفاوت‌اند و عناصر تشکیل‌دهنده آن. از نظر کارآمدی و میزان برقراری روابط سالم و به‌دور از فساد. در درجه‌های مختلف قرار دارند. آنچه که در این بخش بدان خواهیم پرداخت.

الف- توسعه زیربنایی (نهادسازی)

ایجاد محیط زیربنایی موّثر یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است. این تلاش برای نهادسازی را می‌توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند:

– رسانه و مطبوعات آزاد:

رسانه‌ها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و حساس تمرکز می‌کنند؛ اطلاعات موردنیاز برای

افزايش آگاهی و مشارکت عمومی را در سطح گسترده منتشر می‌نمایند؛ و خطاکاری‌ها و سوء عملکردها را افشا می‌کنند. همة این نهادها هنگامی که در کنار هم قرار می‌گیرند. باید محیطی را ایجاد کنند که در آن مردم مسئولیت اعمالشان را بیذیرند و سیستم نظارت و ارزیابی به کاهش فساد. رونق و شکوفایی بیشتر و ثبات افزون‌تر جامعه بینجامد.

– آموزش:

آخرین و نه کم‌ارزش‌ترین راهکار و سازوکار برای نهادینه‌سازی در جامعه. بهره‌گیری از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعه نقشی عمده و اساسی در شکل‌دهی ارزش‌های موْثر بر رفتار افراد دارد. بدین‌ترتیب. انتظار می‌رود که نظام آموزشی در يك جامعة اسلامی. مبلغ و منتقل‌کنندة نظام ارزشی اسلام به تمامی گروه‌ها و در همة مکان‌ها باشد تا افراد تربیت‌شده در این نظام. بتوانند در نقش‌های مختلف اجتماعی که بر عهده می‌گیرند. به‌صورت اخلاقی عمل کنند.

-حقوق کافی:

حقوق و مزایای پرداختی برای کارکنان دولتی باید مکفی و حداقل برابر حقوق دریافتی بقیه کارکنان در

بخش خصوصی باشد تا بهره وری آنها افزایش پیدا کند و کمتر در معرض وسوسه فساد قرار بگیرند. در کلامی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «خداوند در روز قیامت به سه کس نظر نمی‌کند: انسان آزادی که شخص آزادی را بفروشد؛ و انسان آزادی که خودش را بفروشد؛ و مردی که پرداخت دستمزد کارگر را آن‌قدر به تأخیر اندازد که رطوبت عرق ناشی از کار او خشك شود»

-شفافیت:

در خصوص میزان صلاحیتی که به کارمندان بخش عمومی داده می‌شود. باید قوانین و مقررات شفاف

وجود داشته باشد تا از احتمال درگیر شدن در فساد کاسته شود و زمينة ارزیابی عملکرد کارکنان فراهم گردد.

ب- شفافیت‌گرایی:   

شفافیت. یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می‌باشد که عبارت

است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به‌عنوان موّثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری»؛ برای استقرار دولتی کارا 9 ایجاد جامعه‌ای پایدار به‌کار می‌رود.

شفافیت و شفافیت‌گرایی  از مقوله‌های موردتاً کید و توجه در آموزه‌های دینی است. دین مبین اسلام که حکومت را امانتی قبال آن را از مسلمات مبانی سیاسی اسلام به‌شمار می‌آورد.

ج- شایسته‌سالاری در نصب و عزل‌ها:

شایستگی در لغت به معنای «داشتن توانابی» مهارت. دانش. لیاقت و صلاحیت» ویژهای را میطلبد و در مجموع» شایستگی فرد را برای امر برعهده‌گرفته میرساند.

د- توجه به معیشت کارمندان

یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطة فساد و تباهی کشیده شوند. احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به‌گونه‌ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌ها تحريك می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد. قدرت  اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می‌رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم‌کاری و خیانت انجام دهند. باید آنها را از لحاظ زندگی مادی تأمین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایین‌تر از آن باشد. کارکنان با دل‌سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید.

چند مورد از مشخصات مهم نظام اداری کارامد

1-توسعه زیر بنایی (نهاد سازی)

ایجاد محیط زیر بنایی موثر، یکی از راهکارهای مهم جلو گیری از فساد است. این تلاش برای نهاد سازی را می توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند:

شایسته سالاری: استخدام ماموران دولتی باید بر اساس دو معیار اصلی شایستگی و درستکاری باشد، آن گونه که در قرآن کریم آمده است:«قالت یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین» (قصص:26).

حقوق کافی: حقوق و مزایای پرداختی برای مستخدمان دولتی باید مکفی و حداقل برابر حقوق دریافتی هم قطاران آنها در بخش خصوصی باشد تا بهروری آنها افزایش پیدا کند و کمتر در معرض وسوسه فساد قرار بگیرد. در کلامی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) نقل شده است:« خداوند در روز قیامت به سه کس نظر نمی کند :انسان آزادی که شخص آزادی را بفروشد؛ و انسان آزادی که خودش را بفروشد ؛ و مردی که پرداخت دستمزد کارگر را آن قدر به تاخیر اندازد که رطوبت عرق ناشی از کار او خشک شود»

شفافیت: در خصوص میزان صلاحیتی که به کارمندان بخش عمومی داده می شود ، باید قوانین و مقررات شفاف وجود داشته باشد تا از احتمال درگیر شدن در فساد کاسته شود و زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان فراهم گردد.

رسانه و مطبوعات آزاد:رسانه ها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و حساس تمرکز می کنند؛ اطلاعات مورد نیاز برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را در سطح گسترده منتشر می نمایند؛ و خطا کاری ها و سوء عملکرد ها را افشا می کنند. همه این نهادها هنگامی که در کنار هم قرار می گیرند ، باید محیطی را ایجاد کنند که در آن ، مردم مسئولیت اعمالشان را بپذیرند و سیستم نظارت و ارزیابی به کاهش فساد، رونق و شکوفایی بیشتر، و ثبات افزون تر جامعه بینجامد؛ چنان که قرآن کریم یاد آوری می کند:«وَلَولاَ دَفعُ اللهِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَّفَسَدَتِ الارضُ وَ لَکِنَّ اللهَ ذُو فَضلٍ عَلَی العَالَمِینَ» (بقره:251). ونیز«وَلَولَا دَفعُ اللهِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَّهُدِّمَت صَوَامِعُ وَ بِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذکَرُ فِیهَا اسمُ اللهِ کَثیراً»(حج:40).

آموزش: آخرین و نه کم ارزش ترین راهکار و ساز وکار برای نهادینه سازی در جامعه، بهره گیری از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعه نقشی عمده و اساسی در شکل دهی ارزش های موثر بر  رفتار افراد دارد. همین طور، آنچه که به فرزندانمان آموزش می دهیم و چگونگی آموزش آنها، سهمی در نقش های متفاوتی که این افراد در جامعه ایفا می کنند (پدر،کارمند اداره، تاجر و…) دارد. بدین ترتیب، انتظار می رود که نظام آموزشی در یک جامعه اسلامی، مبلغ و منتقل کننده نظام ارزشی اسلام به تمامی گروه ها و در همه مکان ها باشد تا افراد تربیت شده در این نظام، بتوانند در نقش های مختلف اجتماعی ای که بر عهده می گیرند، به صورت بهره ور و اخلاقی عمل کنند.

2-شفافیت گرایی

شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازو کارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به عنوان موثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری ، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه ای پایدار به کار می رود. به عبارت دیگر ، فرایند شفاف سازی گشایش امور غیر امنیتی و نظامی برای افراد است؛ به گونه ای که رسانه ها، سیاست ها، فرهنگ ها، تصمیمات و… قابل عرضه به افکار عمومی باشند تا مردم بتوانند درباره آنها به قضاوت بنشینند. شفافیت و شفاف گرایی، از مقوله های مورد تاکید و توجه در آموزه های دینی است. دین مبین اسلام که حکومت را امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حکومت می داند،

نظارت بر چگونگی استفاده و نگهداری از این امانت و ضرورت پاسخ گویی در قبال آن را از مسلمات مبانی سیاسی اسلام به شمار می آورد . به همین علت است که امام علی(علیه السلام) خطاب به مالک اشتر، ضرورت پاسخ گویی در مقابل مردم را بدین صورت بیان می فرمایند: برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن ، فارغ از هر کاری به آنان بپردازی . برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین؛ مجلسی که همگان در آن حاظر توانند شد. وبرای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمای و بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک سو شوند تا سخن گویشان بی هراس و بی لکنت زبان، سخن خویش بگوید؛ که من از رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) بارها شنیدم که می گفت:پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیر دست نتواند بدون لکنت زبان، حق خود را از قوی دست بستاند…(نهج البلاغه، نامه 53).

مشخصات نظام اداری کارامد تحقیق کنید

3-شایسته سالاری در نصب و عزل ها

شایستگی در لغت به معنای«داشتن توانایی،مهارت، دانش، لیاقت و صلاحیت» (235.p،1993،Oxford) است؛ و در اصطلاح، بسته به کار و قلمرو شغلی فرد معنا می یابد. هر کاری توانایی، مهارت و لیاقت ویژه ای را می طلبد و در مجموع، شایستگی فرد را برای امر بر عهده گرفته می رساند.

شایسته سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه های اجرایی، یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تاکید شده است . برای نمونه، قرآن کریم از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی می گویند«او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستکار است» (قصص:26).

4-توجه به معیشت کارمندان

یکی از عوامل مهمی که باعث می شود انسان ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتجاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به گونه ای است که احتجاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی ها تحریک می کند و هر چه این نیازها بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود(رضائیان،1385). از همین رو، فقر و نداری در آموزه های دینی همسایه دیوار به دیوار کفر معرفی شده است؛ چنان که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید:«کاد الفقر ان یکون کفرا» (محمدی ری شهری، 1387،ج8،ص86).

اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هر گونه کم کاری و خیانت انجام دهند، باید آنها را از لحاظ زندگی مادی تامین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایین تر از آن باشد ، کارکنان با دل سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید؛ کار را با اتقان و استحکام انجام نخواهند داد و کم کاری، خیانت و تعدی به اموال عمومی را پیشه خود خواهند ساخت. امیر مومنان علی (علیه السلام) مسئله تامین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می داند و به مدیران گوشزد می کند که به طور جدی به این امر توجه کنند. حضرت خطاب به مالک اشتر می فرماید :«ثم اسبغ علیهم الارزاق؛ فان ذلک قوت لهم علی استصلاح انفسهم غنی لهم عن تناول ما تحت ایدیهم، و حجه علیهم ان خالفو امرک او ثلموا امانتک»(نهج البلاغه،نامه 53).

مشخصات نظام اداری کارامد تحقیق کنید

5-افزایش زمینه های مشارکت مردم در امور اجتماعی

مشارکت اجتماعی ، بر گسترش روابط بین گروهی دلالت دارد و درگیر ساختن مردم در فرایندهای اجتماعی مختلف را هدف قرار می دهد. مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیتهای ارادی دلالت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور مختلف شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند

در دین اسلام، مشارکت و تعاون ، یکی از آموزه های اصلی است، چنان که خداوند در قرآن کریم می فرماید:«وَتَعَاوَنُوا عَلَی البرِّ وَالتَّقوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الاِثمِ وَالعُدوَانِ»(مائده:2).اگر این اصل در جامعه نهادینه شود و مردم بدون توجه به روابط شخصی ، نژادی و خویشاوندی، با آنان که به انجام کارهای سازنده و مثبت اقدام می کنند همکاری و همیاری نمایند، بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی حل می شود و جامعه ای سرشار از تعاون به وجود می آید. با مطالعه در منابع و آموزه های دینی، می توان راهکارهایی را برای جلب مشارکت عمومی مطرح کرد:

نیکوکاری:حضرت علی (علیه السلام) در زمینه افزایش اعتماد مردم به سیستم و نظام، می فرماید:« هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به رعیت، بهتر از نیکوکاری به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار به کاری که دوست ندارند، نیست. پس در این راه آن قدر بکوش تا به وفاداری رعیت، خوش بین شوی که این خوش بینی، رنج طولانی مشکلات را از تو بر می دارد »(نهج البلاغه، نامه 53).

برخورد نیک: تاثیر برخورد نرم و متواضعانه با مردم به اندازه ای است که خداوند متعال از آن به عنوان ویژگی اخلاقی مثبت پیامبرش یاد می کند و خطاب به وی می فرماید:«فَبِمَا رَحمَهٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَلَو کُنتَ فَظًّاً غَلِیظَ القَلبِ لاَنفَضُّوا مِن حَولِکَ…»(آل عمران:159).

شنود موثر: پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) به گفتار مردم آن قدر توجه داشت که بعضی در غیاب آن حضرت می گفتند :او گوش است؛ یعنی هر چه دیگران می گویند، می پذیرند:«کسانی از آنان، پیامبر را اذیت و آزار می دهند و می گویند او گوش است

مشخصات نظام اداری کارامد تحقیق کنید

منبع: سایت انشاء باز

نظر شما در مورد این مطلب چه بود نظر بزارید ممنونم

مشاهده بیشتر

مسعود خادمی ارده

مسعود خادمی هستم در زمینه نویسندگی مطالب سایت و ساخت تحقیق از سال 1390 شروع به فعالیت کردم و بعد مدتی فکر ساخت سایت انشا باز به ذهنم رسید و الان اینجا هستیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا