تحقیق دانش اموزی

شيوه هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان

شيوه هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان

شيوه هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان

معلماني که وظيفه تعليم و تربيت را به عهده دارند براي آنکه بتوانند وظيفه خود را بهتر انجام دهند و رغبت يادگيري بيشتري در شاگردان به وجود آورند بايد بدانند که چگونه مي توانند در اجراي اين منظور از عامل انگيزش بهره گيرند. البته براي ايجاد انگيزه هاي تحصيلي عوامل گوناگوني وجود دارند که مهم ترين و کارسازترين آنها را به اختصار بيان مي کنيم.

 1-تشويق زباني

گاهي تشويق لفظي معلم مانند «احسنت، آفرين، بسيار خوب» از هر شيوه انگيزشي ديگر موثرتر است.  تشويق هاي زباني در شاگردان خردسال  تاثير بيشتري دارد. بدين جهت معلمان بايداز به کار بردن الفاظ درشت، برخورد کننده و رکيک خودداري کنند و به گفته سعدي زمزمه محبت ساز کنند و محيط امن و رضا به وجود آورند.

 2- کاربرد آزمون و نمره

 بعضي از معلمان بي آنکه به يادگيري و درک مطلب از سوي شاگردان توجهي داشته باشند، پي در پي درس مي دهند و درباره درس هاي گذشته هيچ گونه پرسشي نمي کنند. روان شناسان معتقدند که با اين روش انگيزه هاي لا زم در شاگردان پديد نميآيد. اما اگر معلم بتواند هر دو هفته يک بار از درس هاي داده شده امتحان کند و نمره هاي آنها را به نحوي در آزمون هاي پاياني دخالت دهد انگيزه شاگردان را براي پيشرفت تحصيلي بيشتر و دريافت نمره هاي بهتر افزايش مي دهد. اما معلم نبايد نمره و امتحان را وسيله تهديد قرار دهد و پيوسته به شاگردان يادآور شود: «جوجه را آخر پاييز مي شمرند يا در امتحان خواهيم ديد

 اين گونه تهديدها در تمرکز و حواس شاگردان اختلا ل به وجود مي آورد و آنان را بيشتر به فکر تقلب مي اندازد تا آموختن درس.

3- انگيزه حس کنجکاوي

يکي ديگر از راه هاي ايجاد انگيزش تحريک حس کنجکاوي شاگردان است. اگر معلم بتواند ضمن درس مسائل مربوطي را مطرح کند  يا طرح هايي را ارائه دهد که نياز به دانش و بينش  داشته باشد آن چنان که شاگردان را براي يافتن پاسخ به تلا ش و کوشش فکري وا دارد اين امر بي شک آنان را به دانستن و آموختن بيشتر علا قه مند مي سازد، زيرا يکي از ويژگي هاي هر انسان سالم و اميدوار به زندگي، يافتن پاسخ هاي درست براي مسائل و معماهايي است که در برابر او قرار مي گيرند.

 4- اهميت شبيه سازي و بازي

وقتي درس با تفريح و بازي همراه باشد شاگردان به آموختن آن علا قه بيشتري پيدا مي کنند. بازي ها وشبيه سازي ها از آن جهت داراي اثر انگيزشي هستندکه هم اطلا عات يادگيرندگان را با واقعيت هاي محيط افزايش مي دهند و هم تصويرهاي روشني از زندگي واقعي عرضه مي کنند و شاگردان را به طور مستقيم با جريان ها و مسائل يادگيري روبه رو مي سازند.

 به تجربه ثابت شده است که وقتي يادگيرندگان  مطالب درسي را در ارتباط با مسائل و پيشرفت هاي زندگي ببينند و آنها را سودمند تشخيص دهند به آموختن آنهادلبستگي بيشتري پيدا مي کنند.

 5- علا قه معلم به درس

علا قه امري مسري است. وقتي شاگردان ببينند که معلم خود تا چه حد به موضوع درس و پيشرفت در آن اهميت مي دهد، همين امر سبب مي شود که شاگردان نيز درس را جدي بگيرندو براي آموختن و تسلط در آن کوشش بيشتري به کار برند، اما اگر ملا حظه کنند که معلم به درس چندان علا قه و توجهي ندارد يا از روي خستگي و بي ميلي به تدريس مي پردازد و شاگرداني که درس را آموخته يا نياموخته اند در نظر او يکسانند آنها نيز نسبت به درس بي اعتنا مي شوند. البته پيشرفت هاي تحصيلي در چنين وضعي بسيار کند و ناچيز خواهد بود.

 6- کلا س درس دل انگيز

کلا سي که از نظر وسعت، آسايش و نور و تهويه خوب و متناسب باشد بيشتر رغبت شاگردان را براي  حضور مرتب در کلا س بر مي انگيزد. به ويژه اگر از نظر رواني هم از شرايط لا زم برخوردار باشد. همچنين معلم و سرپرستان مدرسه بايد مراقب  امنيت بدني و رواني شاگردان باشند. بدين معنا که اجازه ندهند شاگردان زورگو و زير دست آزار امنيت رواني شاگردان ضعيف تر را دچار  مخاطره سازند. به علا وه کلا س هر درس بايد در حد امکان داراي تجهيزات مورد نياز باشد. براي نمونه، در کلا س معلم جغرافيا بايد افزون بر نقشه جهان نما نقشه کشوري که درس آن داده مي شود وجود داشته باشد.

7-تاثير مسابقه

مسابقه نيز يکي ديگر از انگيزه هاي  آموزشي به شمار ميآيد. وقتي معلم مي خواهد بداند کدام يک از شاگردان او در درس معيني بهترين است ميان شاگردان مسابقه برقرار مي کند. البته بايد توجه داشت همان گونه که در وزنه برداري هموزن ها با هم مسابقه مي دهند، در موضوع هاي علمي نيز نمي توان شاگردان کم هوش را با پر هوش به مسابقه وا داشت. مسابقه هاي ناهمگون نه تنها انگيزه يادگيري پديد نمي آورند، بلکه شاگردان کم استعداد را از درس و مدرسه سرخورده و نااميد مي سازند.

 روان شناسان معتقدند که اگر بنا باشد ميان شاگردان مسابقه اي انجام شود بايد شاگردان هم استعداد را به مسابقه وا داشت، ولي بهترين مسابقه آن است که هر شاگرد را با خودش مسابقه بدهند، يعني بکوشند پيشرفت هاي درسي او هر هفته بهتر از هفته قبل باشد.

8- دريافت جايزه

 گروهي از شاگردان براي در يافت جايزه به کار و پيشرفت هاي تحصيلي علا قه نشان مي دهند. اگر به شاگردي که در کارش پيشرفت کرده است جايزه بدهيم شاگردان ديگر را به طور غير مستقيم به کارشان دلبسته کرده ايم شاگردان هر چه بيشتر به دريافت جايزه علا قه  داشته باشند کوشش زيادتري براي اصلاح و پيشرفت تحصيلي به خرج مي دهند. جايزه، گرچه داعيه موثري براي کار و فعاليت است، اما بايد جانب احتياط را رعايت کرد. پدر و مادر يا معلمي که براي کار کودکان پيوسته به جايزه متوسل مي شوند در واقع به آنان رشوه مي دهند. در اينجا خطري که ممکن است پيش بيايد اين است که کودکان عادت کنند هر وقت جايزه اي در کار باشد بايد به فعاليت بپردازند و آنگاه که جايزه اي وجود ندارد سستي و تنبلي پيشه کنند. به اين جهت، شايسته است که مشوق ها و داعيه هاي ديگري را به کار برند.

 9 -پرهيز از تبعيض

يکي از عواملي که موجب دلسردي و بي علاقگي در امر تحصيل مي شود، تبعيضي است که معلم نسبت به شاگردان مختلف روا مي دارد. وقتي شاگردان ببينند که معلم با آنان رفتاري يکسان ندارد و بعضي را بر بعضي ديگر ترجيح مي دهد نسبت به او سو»ظن پيدا مي کنند و در نتيجه به درس او نيز بي علاقه مي شوند.

معلم ورزيده و کاردان هرگز اين احساس را در شاگردان خود به وجود نمي آورد که او فرزندان طبقه هاي اجتماعي بالا را برتر از فرزندان طبقه هاي پايين مي داند، بلکه مي کوشد نشان دهد که در کلاس براي او فرزندان سرمايه داران، دولتمردان و کارگران يکسانند. فقط کساني که در نزد او گرامي ترند که وظيفه شناس ترند و مسوول ترند و در نتيجه از امتياز و احترام بيشتر برخوردار مي شوند.

 10 -ايجاد نگراني

تشويش يا نگراني نيز در مواردي فرد را وادار به کار و فعاليت مي کند. اگر شاگرد از نمره بد يا مردود شدن در امتحان پاياني بيمي به خود راه ندهد و به درس خواندن و يادگيري نمي پردازد اما نگراني بيش از حد هم موجب اختلال در تمرکز انديشه و حواس مي شود و شاگرد را از پيشرفت هاي تحصيلي باز مي دارد و در نتيجه او را از درس و مدرسه بيزار مي کند. بنابراين، نگراني و دلواپسي اگر بدان حد و ميزاني برسد که شاگرد را به کار و کوشش وادار کند انگيزه اي ارزنده و سودمند است، اما اگر سبب اضطراب خاطر و اختلال فکر گردد معلم بايد در تسکين آن بکوشد و به راه هاي مختلف شاگردان را از نگراني امتحان و نمره به در آورد.

 11 -تغيير به عنوان پيشرفت

اگر شاگرد اعتقاد پيدا کند که تغيير و تحول نشانه پيشرفت و تکامل است، آن وقت مي کوشد که خود را از حالت ايستايي و توقف در جهالت و ناداني خارج سازد و با آموختن مطالب و راه و روش هاي جديد خود را با دگرگوني هاي محيط سازگار نمايد. اگر نتوان چنين فکري را در ذهن شاگرد به وجود آورد نمي توان از او انتظار داشت که براي تغيير و يادگيري و بهبود وضع خود کوشش پيگير به کار برد، اما گاهي مي توان با توسل به آيه ها و حديث هاي ديني و اشاره به خواست و اراده خداوند به تحقق چنين هدفي دست يافت، چنانکه آيه شريفه «اگر مردم براي تغيير وضع خود کوشش نکند خداوند به تحول و اصلا ح کار آنان ياري نخواهد کرد» سوره رعد آيه 11 انگيزه بسيار موثري براي به کار و گوشش واداشتن شاگردان خداشناسي خواهد بود.

12- ارتباط درس با زندگي

معلم در همان جلسه نخست بايد به بيان اهميت و اعتبار درس خود بپردازد و فرا گرفتن درس را به پيشرفت و حل مسائل زندگي ارتباط دهد. براي مثال، درس حساب و رياضي را، نه تنها يک دانش مهم به شمار آورد، بلکه دانستن آنها را، هم در مسائل روزانه زندگي و هم در محاسبه هاي علمي و ياري به پيشرفت در علوم ديگر، يادآور شود.

Boy behind school desk theme image 1 – eps10 vector illustration.

شيوه هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان شيوه هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان  شيوه هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان  شيوه هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان  شيوه هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان  شيوه هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان

منبع: سایت انشا باز

مشاهده بیشتر

مسعود خادمی ارده

مسعود خادمی هستم در زمینه نویسندگی مطالب سایت و ساخت تحقیق از سال 1390 شروع به فعالیت کردم و بعد مدتی فکر ساخت سایت انشا باز به ذهنم رسید و الان اینجا هستیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا