انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

با مراجعه به اینترنت در مورد بزرگترین سلو ل ها تحقیق کنید علوم پایه هفتم

اطلاعات جمع آوری کنید علوم پایه هفتم

علوم پایه هفتم تحقیق در مورد بزرگ و کوچک کرین سلول بدن انسان

در یک فعّالیت گروهی و با مراجعه به اینترنت در مورد بزرگترین سلو ل ها تحقیق و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

کوچکترین سلول اسپرم است/ در حالی که بزرگترین تخمک است.
سلول تخمک۳۰ برابر بزرگتر از یک سلول اسپرم است.

تخمک می توان با چشم غیر مسلح در اندازه ی قطر میلیمتر دیده شود که
در مرحله اول: هسته تقسیم می شود به طوری که هر هسته تقسیم شده, دارای نیمی از کروموزوم هستند.
در مرحله دوم: oocyte ( هسته در تخمدان) دوباره تقسیم می شود.

/جالب توجه است در هر دو تقسیم, کروموزوم به طور مساوی تقسیم می شود، اما سیتوپلاسم نه.
سلول اصلی بیشترین سیتوپلاسم را نگه می دارد

این تقسیم بندی نابرابر سیتوپلاسم است که اجازه می دهد تا تخمک به آن اندازه نهایی برسد.
چه زمانی سلول است که در پیشرو به اسپرم سلول تقسیم، این کار را به ۴ برابر کوچک سلول های اسپرم.
هر سلول اسپرم با میتوکندری و تاژک، در حدود ۵۰ میکرومتر یا ۰٫۰۵mm از سر تا دم است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۱۲ام فروردین ۱۳۹۷
بازدید : 4168 بازدید
سایر صفحات
کمک جو