انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

شعرگردانی نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند،همه اسمند و

شعرگردانی نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند،همه اسمند و

شعرگردانی نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند،همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو روحی از سعدی

انسان دائم در حال تفحص و کنجکاوی میان دفتر زندگی است،زندگی که مملو از انسان های متعددی است که هر کدام به یک رنگ اند ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. در این بین افرادی هستند که گمشده ایی دارند،کسی که لابه لای انبوه جمعیت گم شده است و فرد به دنبال آن شخص به هر ریسمانی چنگ زده تا نشانه ایی هر چند کم اما آشنا بیابد و ریسمان را دنبال کرده تا به او برسد

 اما غافل از آن که معشوق واقعی،فراتر از تصورات و تفحصات ما است و قابل قیاس و اندازه گیری با هیچ کس و هیچ چیز نیست که اگر تمام عالم هستی اسم باشند او جسم است و همیشه و در همه حال حضور دارد و اگر همه جسم باشند او روح در کالبد است و در همه حال همراه و همپای ما است.

شعرگردانی نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند،همه اسمند و

منبع: سایت انشا باز

تکرار متن انشا :

انسان دائم در حال تفحص و کنجکاوی میان دفتر زندگی است،زندگی که مملو از انسان های متعددی است که هر کدام به یک رنگ اند ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. در این بین افرادی هستند که گمشده ایی دارند،کسی که لابه لای انبوه جمعیت گم شده است و فرد به دنبال آن شخص به هر ریسمانی چنگ زده تا نشانه ایی هر چند کم اما آشنا بیابد و ریسمان را دنبال کرده تا به او برسد

 اما غافل از آن که معشوق واقعی،فراتر از تصورات و تفحصات ما است و قابل قیاس و اندازه گیری با هیچ کس و هیچ چیز نیست که اگر تمام عالم هستی اسم باشند او جسم است و همیشه و در همه حال حضور دارد و اگر همه جسم باشند او روح در کالبد است و در همه حال همراه و همپای ما است.

تاریخ ارسال : 21st سپتامبر 2020
بازدید : 39 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو