انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

سلسله های ایرانی از نظر رابطه با خلافت عباسی چگونه به قدرت رسیدند

جواب فعالیت صفحه ۷۰ مطالعات هشتم

سلسله های ایرانی از نظر رابطه با خلافت عباسی چگونه به قدرت رسیدند

اگرچه ایرانیان در شکلگیری خلافت عبّاسی نقش بسیار مهمی داشتند، ولی عبّاسیان پس از تثبیت قدرت، سیاست خود را نسبت به آنان تغییر داده، سیاست خشونت را در پیش گرفتند. همین مسئله در واکنش ایرانیان در برابر خلافت عبّاسی مؤثر بود. ایجاد شورشها و تشکیل حکومتهایی همچون طاهریان، صفاریان و سامانیان نتیجه طبیعی تغییر سیاست خلافت عبّاسی در برابر ایرانیان بود. پس از ایجاد این حکومتها بنا به شرایط و مسائل ایجاد شده، تعامل و تقابل بین خلفای عباسی و امارتهای ایرانی پیش آمد، به ویژه آنکه بعضی از آنها، مانند صفاریان، بدون عهد و منشور خلیفه به قدرت رسیده بودند.

پس از فتح ایران توسط اعراب مسلمان و از بین رفتن حکومت مرکزی، ایران از جانب دستگاه خلافت اسلامی اداره میشد. این روند تا زمان مأمون عبّاسی ادامه داشت تا اینکه طاهربن حسین اعلام استقلال کرد و نام خلیفه را از خطبه و سکّه انداخت. به تدریج، حکومتهای نیمه مستقل و مستقل در ایران شکل گرفتند که طاهریان، صفاریان، و سامانیان از جمله آنها بودند. اما خلافت عبّاسی به ناچار و برای حفظ قدرت خود در ایران این سلسلهها را به رسمیت شناخت تا از این طریق به اهداف خود نایل آید.

زمینه های شکلگیری حکومتهای ایرانی در عهد عبّاسیان

مهمترین سیاست عبّاسیان در زمان مبارزه برای کسب قدرت، مقابله با روشهای نژادگرایانه امویان بود; سیاستی که موجب روی آوردن مسلمانان غیرعرب، به ویژه ایرانیان، به آنها شد.۱ در این میان، عبّاسیان به مردم خراسان توجه ویژهای نمودند. مهمترین دلایل این مسئله را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود:

 ۱٫ بهره گیری از تواناییهای سیاسی ـ نظامی دهقانان خراسان

۲٫ وضعیت مناسب خراسان از نظر اقتصادی

۳٫ دور بودن خراسان از مرکز خلافت

۴٫ حکومت منسجم خراسان از نظر سیاسی و حکومتی

 ۵٫ اقامت تعداد نسبتاً زیادشیعیان و طرفداران اهلبیت(علیهم السلام)در خراسان. البته اغلب کسانی که در خراسان خود را شیعه مینامیدند تفاوت عمدهای بین اعضای اهلبیت قایل نبودند، بلکه آماده پیروی از رهبری خاندان پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر علیه امویان بودند.

 عباسیان سرانجام با کمک و حمایت ابومسلم و خراسانیهای تحت امر او توانستند امویان را براندازند، به گونهای که «اقبال دولت عبّاسی از خراسان بود

   از سوی دیگر، خاندان عبّاسی برای جلب نظر علویان و ایرانیانی که دوستدار خاندان علوی بودند از شعار «الرضا من آل محمّد» استفاده کرده، ابوسلمه خلال همدانی را وزیر آلمحمّد نامیدند.

سیاست عبّاسیان پس از تثبیت قدرت نسبت به ایرانیان و علویان تغییر کرد. آنان شدیداً به سرکوبی این دو گروه پرداختند، ابومسلم و ابوسلمه را کشتند و قیامهای ایرانی و علوی را سرکوب کردند; زیرا دستگاه خلافت بر این گمان بود که ایرانیان علیرغم همراهی بسیار با عبّاسیان، مشکلات بسیاری را برای آنان ایجاد نمودهاند  به ویژه آنکه تلاش میکردند از راههای گوناگون موازنه قدرت را به سود خود تغییر دهند.

سلسله های ایرانی از نظر رابطه با خلافت عباسی چگونه به قدرت رسیدند

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  درباره چگونگی تقویت اراده و تسلط بر تمایلات خود فکر کنید
تاریخ ارسال : 21st مارس 2020
بازدید : 85 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو