انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود صفحه ۸۲ مطالعات نهم

جواب فعالیت صفحه ۸۲ مطالعات نهم

دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود صفحه ۸۲ مطالعات نهم

پاسخ فعالیت :

مردم و به ویژه بازرگانان با آگاهی از نتایج زیانبار این امتیاز، در شهرهای مختلف شروع به اعتراض و مخالفت کردند. روحانیان در صف مقدم این اعتراض قرار گرفتند و خواهان لغو امتیاز تنباکو شدند.

مطلب مرتبط:

در نیمه دوم قرن نوزدهم حوادث و اتفاقاتی در ایران رخ داد که چهره ی آینده کشورمان راتاحدودی متحول ودگرگون کرد.هریک اراین حوادث برگهای زرینی در صفحات تاریخ این مرز و بوم بوده درخشندگی خاص خود را دارند اما نهضت تنباکو در میان اینها ازجایگاه ویژه ای برخوردار است

زیرا این قیام از یک سو اولین تجربه ی مبارزه با استعمار با ماهیت اسلامی بوده و از سوی دیگر،در اوج استبداد داخلی پادشاهان قاجاریه- ناصرالدین شاه- به وقوع پیوست و پرده ی ظلمانی ترس و وحشت را از دل ملتی که شاهد چپاول و غارت ثروتهای مادی و معنوی خود،بود بیرون انداخت.

قیام امت اسلامی به رهبری مرجع بزرگ آیت الله میرزا حسن شیرازی علیه توطئه مشترک داخلی و خارجی ضربه محکمی بر پیکر استبداد داخلی و استعمار خارجی وارد کرد تا امتیاز ننگین و شرم آور تنباکو که بیش از نفوذ کفار را در کشور اسلامی ایران توسعه می داد،لغو کنند.حمایت بی دریغ و همه جانبه ی مردم ایران از حکم عالی بزرگ،ثابت کرد که اسلام و روحانیت نفوذ عمیقی در دلهای مردم مسلمان ایران داشته و قادر به مقاومت در برابر هر توطئه ای می باشند

قیام اسلامی تنباکو را می توان اولین نهضت بیداری مردم ایران برای به دست آوردن حقوق خود از بیگانگان و استبداد پادشاهان ایران دانست که خود طلیعه ی نهضت مشروطیت شد؛نهضتی که باعث تحولات سیاسی و اجتماعی چشمگیری در تاریخ ایران گردید.

استعمال توتون و تنباکو از زمان صفویه،بویژه از زمان شاه عباس کبیر،در ایران رواج پیدا کرد . وی هرچند می خواست استفاده ازآن را منع کند اما موفق به این کار نشد.از آن زمان کم کم تعداد معتادان به توتون و تنباکو افزایش پیدا کرد تا این که در زمان ناصر الدین شاه به چند میلیون نفر رسید.

به همین دلیل یکی از وزیران ناصرالدین شاه به فکر انحصار آن افتاد تا برای افزایش مالیات،آن را در اختیار و کنترل دولت قرار دهد.وی قانون پیشنهادی خود را به نام ارایه داد که مورد تصویب ناصرالدین شاه قرار نگرفت.سرانجام وی در سال بعد بعد مقررات دیگری را تهیه کرد و به تصویب ناصرالدین شاه رساند و شاه دستور اجرای آن را به صدر اعظم داد،اما به علت مخالفت علما که این عمل را غیر شرعی و بدعت در دین می دانستند

دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود صفحه ۸۲ مطالعات نهم

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  چرا بین سلسله های ترک تبار سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ داشتند
تاریخ ارسال : 30th مارس 2020
بازدید : 318 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو