انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

داستان رفتار نیکان – جواب فعالیت درس دوم فارسی ششم

داستان رفتار نیکان – جواب فعالیت درس دوم فارسی ششم

در این متن ما داستان رفتار نیکان را برای شما قرار میدهیم که در کتاب فارسی ششم ابتدایی درس دوم از شما خواسته شده است

از راه دوری آمده بود از آن سوی بیابان ها، میخواست پیامبر(ص) را ببیند و مشکلش را با او در میان بگذارد. شنیده بود پیامبر(ص) خواهش کسی را رد نمی کند. سر راه مسجد منتظر پیامبر(ص) ایستاد. به او گفته بودند که پیامبر(ص) برای نماز به مسجد می آید. مرد نگران بود و با خودش فکر می کرد که چگونه با پیامبر(ص) رو به رو شود. با خود می گفت پیامبر مرد بزرگی است بسیار بزرگ، باید مواظب رفتارم باشم، باید در حرف زدنم دقّت کنم.
بعد حرفهایی را که می خواست نزد پیامبر(ص) بر زبان بیاورد چند بار زیر لب تکرار و تمرین کرد.

ادامه داستان در ادامه مطلب


-الله اکبر،؛الله اکبر صدای اذان در شهر پیچید و مردم به مسجد می آمدند. جلو رفت و از نوجوانی پرسید تو پیامبر را می شناسی، نوجوان پیامبر(ص) را به او نشان داد که همراه با مردی دیگر پیش می آمد. قلب مرد تندتند شروع به تپیدن کرد در حالی که لباسش را مرتّب می کرد به پیامبر(ص) و همراهش خیره شد که گفت و گو کنان نزدیک و نزدیک تر می شدند. جلو رفت، خواست حرفی بزند امّا نتوانست به سیمای درخشان و پر ابهّت پیامبر(ص) خیره شده بود. لبانش می جنبید امّا صدایش در نمی آمد از خجالت چهره اش خیس عرق شده بود.
پیامبر(ص) با تعجّب نگاهش کرد و گفت: آیا از دیدن من زبانت بند آمده، بعد با مهربانی مرد صحرا نشین را در آغوش گرفت و گفت: آرام باش، از چه می ترسی، من که از ستمگران نیستم، من مثل برادر تو هستم. مرد با شنیدن حرف های پیامبر(ص) آرام گرفت.
پیامبر(ص) دست او را گرفت و به راهش ادامه داد. مرد صحرانشین در حالی که از اخلاق خوش پیامبر(ص) تعّجب کرده بود. دست در دست او وارد مسجد شد و مشکلش را برای او باز گو کرد. پیامبر(ص) با خوش رویی به حرف هایش گوش کرد و قول داد. مشکلش را حل کند.

پس از آن درباره ی  رفتار با پدر و مادر  بسیار سفارش کرد و فرمود:
“بر همه واجب است که احترام پدر و مادر خود را نگه دارند و با آنان با مهربانی و فروتنی رفتار کنند.”
خداوند در این مورد می فرمایند:
“و پروردگار تو مقرّر داشته که جز او را نپرسید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هردو در کنار تو به پیری رسند. به آن ها اُف مگو و بر آن ها بانگ مزن و با آنها کریمانه سخن بگوی و از سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو: پروردگارا آن ها را به پاس آنکه در کودکی پروردند ببخشای.”

قرآن با ارائه ی تشبیهات زیبا و لطیف می خواهد اوج تواضع و مهربانی را برساند. همانطور که پرندگان بال و پر خود را با کمال فروتنی و از روی علاقه بر جوجه های خود می گسترند و از آن ها محافظت می کنند، انسان نیز باید با پدر و مادر خود همان گونه رفتار کند. نکته ی بسیار ظریف و جالبی که در کلام خدا وجود دارد، نشان دهنده ی بزرگی و شان مرتبه ی پدر و مادر است. تا جایی که سفارش می کند در مقابل پدر و مادر حتّی کوچک ترین حرف آزار دهنده یعنی اُف بر زبان آورد و باعث ناراحتی و رنجش آنان شد.

سعدی می گوید:
وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت: مگر خردی فراموش می کنی که درشتی می کنی.

گر از عهد خردیت یاد آمدی                      که بیچاره بودی در آغوش من

نکردی در این روز بر من جفا                    که تو شیر مــردی و من پیرزن

داستان رفتار نیکان – جواب فعالیت درس دوم فارسی ششم

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 14th سپتامبر 2020
بازدید : 34 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو