انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

تحقیق درباره علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود مطالعات نهم صفحه ۹۳

جواب فعالیت صفحه ۹۳ مطالعات نهم

تحقیق درباره علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود مطالعات نهم صفحه ۹۳

انگلستان پس از ناکامی در قرارداد ۱۹۱۹ درصدد برامد از طریق کودتا به اهداف خود در ایران دست یابد.

علت کودتای ۱۲۹۹ اجرای پروژه کشف حجاب بودنقش فرقه بهائیت در ترویج بی حجابی با دستورالعمل پذیرایی از مهمان کشف حجاب را به خانه ها بردند. پروژه کشف حجاب رضاخان توطئه انگلیس ها بود موسی فقیه حقانی، معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران به نقش انگلیس ها در توطئه کشف حجاب و تغییر لباس در ایران اشاره کرد و از قول وی علت کودتای ۱۲۹۹ را جمع کردن بساط حجاب در ایران اعلام می کند.

با اشغال هندوستان از سوی قوای انگلیس ایران، جایگاه ویژه ای در برنامه های استعماری انگلیس یافت. اهمیت هندوستان برای استعمارگر پیر و لزوم حفظ آن، در کنار خواسته های نامشروع استعماری آنان در ایران ,سبب شد که کشور ما، جولانگاه شبکه های اطلاعاتی حکومت بریتانیا گردد.

اعضای این شبکه در پوشش های تجاری ـ اطلاعاتی و در ارتباط با کمپانی هند شرقی، اطلاعات ارزنده ای را در اختیار کشور خود گذاشتند و در شکل دهیِ تحولات ایران، نقش ویژه ای ایفا کردند. در بُعد دیپلماتیک، افرادی نظیر سِرجان ملکم، سِرگور اوزلی و سِرجان مک نیل نمونه های بارز مأمورانی بودند که در ارتباط با کمپانی هند شرقی، با تحمیل قراردادها، اطلاعات گسترده ای از وضعیت نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تهیه کردند و با تشکیل کانون های استعماری نظیر فراماسونری، حلقه ای از مأموران استعمار را در ایران سامان دادند.

بانک شاهنشاهی، یکی از مخرب ترین مؤسسات غربی بود که در ایران ایجاد شد و صدمه های فراوانی به کشور ما در عرصه های سیاسی و اقتصادی وارد آورد. این بانک با سرمایه خاندان یهودی ساسون ایجاد شد و در آستانه کودتای ۱۲۹۹، سر فیلیپ ساسوس مالک بانک شاهنشاهی بود. کارشکنی در سر راه دولت های ایران قبل از کودتا، کمک این بانک به تقویت و ترمیم وضعیت قوای قزاق به رهبری رضاخان میرپنج و پرداخت پول به کودتاچیان هنگام عزیمت به تهران، همگی نشانه دخالت این ارگان مالی استعماری در امور سیاسی ایران در آن روزگار بود.

تحقیق درباره علت کودتای ۱۲۹۹ چه بود مطالعات نهم صفحه ۹۳

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 31st مارس 2020
بازدید : 79 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو