انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

تحقیق درباره شورای تامین استان و شهرستان

تحقیق درباره شورای تامین استان و شهرستان

 شورای تامین استان ها و شهرستان :

یکی از شوراهای زیر نظر شورای امنیت کشور، شورای تأمین استان‌ها است. بر اساس قانون، استاندار موظف است شورای تأمین استان را هر پانزده روز یک بار تشکیل دهد. علاوه بر آن، جلسات فوق‌العاده‌ی شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا، تشکیل می‌گردد. وظایف شورای تأمین استان عبارت است از:

الف) جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان

ب) گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور

ج) ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور

د) تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها

هـ) برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه

اعضای شورای تأمین استان هم عبارتند از:

استاندار (رئیس شورا)

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه‌ی مستقر در مرکز استان

فرمانده نیروی انتظامی استان

مسئول کل اطلاعاتی در استان

علاوه بر آن استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نماید.

 شورای تأمین:

این شورا متشکل از دستگاه­های امنیتی و انتظامی و نظامی منطقه می­باشد که در راستای ایجاد و برقراری امینت شهرستان فعال و انجام وظیفه می­نماید. جلسات شورای تأمین به صورت ماهی ۲ بار تشکیل می­گردد، دبیری این جلسات به عهده فرمانداری می­باشد. تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات و پی­گیری مفاد آن نیز به عهده فرمانداری می­باشد.

۱-    امنیت و انتظامات:

کارگروه امنیت و انتظامات از زیر شاخه­های شورای تأمین می­باشد به فراخور موضوعات امنیت و انتظامی که بروز و یا ایجاد می­شود تشکیل شده و ساختار آن از نمایندگان تام الاختیار اعضای شورای تأمین می­باشد. جلسات کارگروه امنیت و انتظامات به صورت موضوعی برگزار می­گردد.تشکیل جلسات و پی­گیری آن به عهده حوزه سیاسی و اجتماعی می­باشد.

۲-    بررسی اخبار نارضایتی­ها:

این کمیته نیز از زیر شاخه­های شورای تأمین می­باشد. این کمیته در جهت بررسی و رسیدگی به نارضایتی­هایی که در سطح شهرستان ایجاد و یا زمینه آن بروز می­کند تشکیل می­شود. اعضای آن متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای شورای تأمین می­باشد. تشکیل جلسات هر ۱۵ روز یکبار و پی­گیری مصوبات و… به عهده این حوزه می­باشد.

۳-  کمیسیون فرعی پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان:

این کمیسیون در خصوص گزارش آمارهای سیاسی و اجتماعی اعم از سرقت و…گزارشات و اخبار روزانه در حال فعالیت می­باشد.اخبار سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و فرهنگی تهیه گزارش نماز جمعه شهر همدان اخبار انتخاباتی و تحرکات کاندیداهای احتمالی گزارش­های ویژه، تجمعات و نشست­های سیاسی اجتماعی انتخابات و مناظره کاندیداها به صورت روزانه در فرمانداری تهیه و به استانداری ارسال می­گردد. 

شورای تامین شهرستان:

شورای تأمین شهرستان نیز با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه می‌نماید.
ترکیب آن شورا به این قرار است:

فرماندار (رئیس شورا)

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان 

مسئول اطلاعاتی شهرستان

علاوه بر آن در بخش‌هایی که حداقل صد هزار نفر جمعیت داشته باشد، شورای تأمین با وظایف مشابه شورای شهرستان تشکیل می‌گردد.

اعضای شورا عبارتند از:

بخشدار (رئیس شورا)

فرمانده سپاه پاسداران

فرمانده نیروی انتظامی

وظایف شورای تامین استان

تهیه و تنظیم استراتژی امنیتی استان از طریق بررسی ، مطالعه و تجزیه و تحلیل مستمر پدیده های انتظامی و امنیتی در چارچوب استراتژی امنیتی کشور

فراهم ساختن زمینه تشکیل به موقع جلسات شورای تامین استان و نظارت بر شورای تامین شهرستان و امور مربوط به دبیرخانه شتا

تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورای تامین استان به منظور ابلاغ به مراجع ذیربط و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نگهداری اسناد و مدارک و مکاتبات شورا

دریافت و بررسی خط مشی ها و دستورالعمل های صادره از طرف شورای امنیت کشور جهت طرح در شورای تامین استان

بررسی و پیگیری مصوبات شورای تامین شهرستانها و انعکاس گزارشهای آنها به شورای تامین استان و انجام اقدامات لازم حسب مورد

جمع آوری اخبار و گزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحدهای ذیربط استان و تهیه گزارش های آماری و تجزیه و تحلیل و بررسی مقدماتی و طبقه بندی آنها جهت طرح در شورای تامین استان

ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تامین شهرستانها با قوانین و مقررات ، دستورالعمل ها و سیاست های عام امنیتی استان

مراقبت مستمر بر رویدادهای امنیتی و انتظامی به منظور ممانعت از تبدیل آنها به بحران و آشوب

 

قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور:

‌قانون راجع به تعیین وظایف
‌ماده ۱ – به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ
تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
‌الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس
امنیتی – سیاسی – اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی.
ب – برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.
ج – مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.
‌د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
‌ه‍- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا.
‌و – هم‌آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.
‌ماده ۲ – امنیت کشور و حفاظت از شخصیتها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری امنیت داخلی کشور عمل نمایند.
‌ماده ۳ – اعضاء شورای امنیت کشور عبارتند از:
۱- وزیر کشور.
۲- یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا.
۳- رئیس ستاد مشترک ارتش.
۴- فرمانده کل سپاه پاسداران.
۵- مسؤول اطلاعات کل کشور.
۶-رئیس شهربانی کل کشور.
۷- سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی.
۸- فرمانده ژاندارمری کل کشور.
‌تبصره ۱ – وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای
اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت نماید.
‌تبصره ۲ – شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.
‌تبصره ۳ – تشکیل شورای امنیت به دعوت وزیر کشور دو هفته یک‌بار الزامی است و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم از اعضاء‌شوری تشکیل می‌شود.
‌تبصره ۴ – هر یک از اعضاء شورای امنیت می‌توانند در صورت عدم امکان حضور، نماینده‌ای تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی‌نمایند.
‌تبصره ۵ – چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی‌است.
‌تبصره ۶ – شورای امنیت کشور می‌تواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی کمیته‌هایی تشکیل دهد.
‌تبصره ۷ – دبیرخانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تشکیل می‌شود و روش کار آن در اولین جلسه شورای امنیت کشور‌تنظیم و تصویب خواهد شد و
اعضاء و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند.
‌ماده ۴ – مسؤول امنیت در استان استاندار است. استاندار موظف است شورای تأمین استان را هر ۱۵ روز یک‌بار تشکیل دهد.
‌تبصره – جلسات فوق‌العاده شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار و یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا تشکیل می‌گردد.
‌ماده ۵ – وظایف شورای تأمین استان عبارت است از:
‌الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.
ب – گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج – ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
‌د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.
‌ه‍- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.
‌ماده ۶ – شورای تأمین استان مرکب خواهد بود از:
۱- استاندار (‌رئیس شورا).
۲-  فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان.
۳-  رئیس شهربانی استان.
۴-  فرمانده ژاندارمری استان (‌بالاترین مقام ژاندارمری در استان).
۵- فرمانده نظامی در استان (‌در صورت وجود).
‌تبصره – در صورتی که چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شرکت خواهند نمود.
۶-  سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان (‌در صورت وجود).
۷-  مسؤول کل اطلاعاتی در استان.
‌تبصره – استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نماید.
‌ماده ۷ – شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد و ترکیب آن به شکل زیر خواهد‌بود:
۱- فرماندار (‌رئیس شورا).
۲- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان.
۳- فرمانده ژاندارمری محل.
۴- رئیس شهربانی.
‌تبصره – فرماندار می‌تواند دادستان شهرستان را برای شرکت در شورای تأمین شهرستان دعوت نماید.
۵-فرمانده نظامی محل (‌در صورت وجود).
۶- سرپرست کمیته انقلاب اسلامی (‌در صورت وجود).
۷-  مسؤول اطلاعاتی شهرستان.
‌ماده ۸ – در بخشهایی که حداقل صد هزار نفر جمعیت داشته باشد شورای تأمین با وظایف مشابه شورای شهرستان تشکیل می‌گردد.
‌اعضاء شورا عبارتند از:
۱- بخشدار (‌رئیس شورا).
۲-فرمانده سپاه پاسداران.
۳- فرمانده ژاندارمری محل.
۴- رئیس شهربانی (‌در صورت وجود).
‌ماده ۹ – شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌گردد و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار) می‌باشد.
‌ماده ۱۰ – حفاظت و حراست از شخصیتها و اماکن و تأسیسات در شورای امنیت و شوراهای
تأمین مطرح و بررسی، و به حسب مورد بر عهده‌نهادها و ارگانهای ذیربط گذارده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تحقیق درباره شورای تامین استان و شهرستان تحقیق درباره شورای تامین استان و شهرستان تحقیق درباره شورای تامین استان و شهرستان

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 15th سپتامبر 2020
بازدید : 9 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو