انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

آب تبلور چه نوع آبی است

آب تبلور چه نوع آبی است

آب تبلور آبی است که به همراه مولکولهای بعضی بلورهای جامدهای یونی است. هنگامی که یک جامد یونی از محلول آبی متبلور می‌شود به عنوان مثال باریم کلرید محلول در آب است و ما به وسیله‌ی تبخیر یک مقدار از محلول و اشباع کردن محلول، مقداری بلور BaCl2 بدست می‌آوریم. در این هنگام تعدادی از مولکولهای آب در شبکه بلور به دام افتاده و با بلور پیوندهای ضعیف واندروالسی برقرار می‌کند. در این هنگام ما به جای BaCl2 خالص، نمک متبلور آن را داریم و فرمول آن به صورت ((BaCl2, 2H2O(s) می‌باشد. به این گونه بلورهای نمکی که با مولکولهای آب همراه هستند، هیدرات و به آبی که این بلورها را همراهی می کند و در شبکه بلوری این نمکها وارد شده است، آب تبلور گفته می‌شود. مثال دیگر از این دست، سولفات مس هیدراته است که دارای ۵ مولکول آب تبلور می‌باشد:( (CuSO4,

۵H2O (s)

معمولا” ظاهر هیدراتها با ترکیبات بی‌آب آنها کاملا” تفاوت دارد. به طور معمول، هیدراتها بلورهای نسبتا” بزرگ و غالبا” شفاف تشکیل می‌دهند. هیدراتها بر اثر گرم شدن تجزیه می‌شوند و آب تبلور خود را به صورت بخار آب از دست می‌دهند.

BaCl2, 2H2O(s) à BaCl2 (s) + 2H2O(g(

از بین رفتن آب تبلور یک هیدرات را شکوفا شدن می‌نامند.

رنگ برخی از نمک های آب پوشیده با رنگ نمک بی آب آنها متفاوت است، از این رو، از این نمکها به عنوان شناساگر رطوبت استفاده می کنند. مثلا”

قرمز رنگ CoCl2.2H2O

صورتی رنگ CoCl2.5H2O

بنفش رنگ CoCl2.4H2O

آبی رنگ CoCl2

مسائل مربوط متبلور معمولا” به این صورت است که مقدار مشخصی از نمک را حرارت داده و وزن آن در اثر تبخیر آب درون آن کاسته می شود. از روی کاهش وزن داده شده از ما می خواهند که نسبت آب به نمک را محاسبه کنیم. به عنوان مثال:

۰۲۳/۱ گرم نمک آب پوشیده ی مس II سولفات را در یک بوته چینی حرارت می دهیم تا آب آن بخار شود. ۶۵۴/۰ گرم نمک بی آب مس II سولفات در بوته باقی می ماند. حساب کنید به ازای هر مول CuSO4، چند مول آب در نمک آبدار وجود داشته است.(جرم مولی مس، گوگرد، اکسیژن و هیدروژن به ترتیب ۶۴، ۳۲، ۱۶ و ۱ گرم بر مول است.)

برای حل این گونه سوالات باید سه مرحله طی کنیم:

۱- ابتدا این رابطه را بنویسیم و جرم هر یک از این گونه ها را حساب کنیم: آ- جرم نمک آبدار ب- جرم نمک بی آب ج- جرم آب و این رابطه را برایش بنویسیم:

جرم نمک آبدار = جرم نمک بی آب + جرم آب

۲- تبدیل کردن جرم نمک بی آب به مول

۳- تبدیل کردن جرم آب به مول

۴- بدست اوردن نسبت مولی آب به نمک به وسیله ی تقسیم کردن مرحله ی ۴ به مرحله ی ۳

پس با استفاده از مرحله ی اول، ابتدا جرم آب بخار شده را حساب کنیم:

جرم آب بخار شده= جرم نمک آب پوشیده – جرم نمک بی آب

۳۶۹/۰ = ۶۵۴/۰ – ۰۲۳/۱

بنابراین مقدار آب بخار شده برابر ۳۶۹/۰ گرم می باشد.

۲- حال باید تعداد مول نمک بی آب را محاسبه می نماییم. برای این منظور جرم نمک مورد نظر را در معکوس جرم مولی آن ضرب می نماییم.

= تعداد مول نمک بی آب

Mol 004/0=g CuSO4 160 / mol CuSO4 1 * g CuSO4 654/0

۳- حال باید ببینیم این مقدار گرم آب برابر چند مول آب می باشد. برای این منظور به این ترتیب عمل می کنیم:یعنی باید جرم مورد نظر را در معکوس جرم مولی آب ضرب نماییم. جرم مولی نیز با جمع جرم اتمهای تشکیل دهنده با در نظر گرفتن تعداد آن ها بدست می آید.

= تعداد مول آب بخار شده

Mol 020/0=g H2O 0/18 / mol H2O 1 * g H2O 369/0

۴- حال نسبت تعداد مول های آب بخار شده به مول های نمک بی آب را به وسیله تقسیم آن ها به یکدیگر بدست می آوریم.

۱/۵ = mol 400/0 / mol 020/0 = تعداد مول CuSO4 / تعداد مول H2O

پس نسبت آب به نمک برابر ۵ به ۱ است. بنابراین فرمول تجربی این نمک CuSO4.5H2O بوده، تعداد آب تبلور آن ۵ است.

آب تبلور چه نوع آبی است

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 11th نوامبر 2020
بازدید : 38 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو